ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ?

Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын томоохон байгууллагуудын нэг ба хүүхдэд чиглэсэн дэлхийн нийтийн хандлагад шинэ дэвшил гаргаж, хүүхдийн амьдралд эрчимтэй, тогтвортой өөрчлөлт гаргахын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг.


1.  Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 25 жилийн ололт амжилт, туршлага, хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө оруулсан хувь нэмрийг дүгнэж баримтат видео бүтээл хийх хувь хүн, албан байгууллага, студийг сонгон шалгаруулж байна.


МОНГОЛ ДАХЬ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН 25 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН БАРИМТАТ КИНО ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Гүйцэтгэх ажил: Хүүхдийг Ивээх Сан (ХИС)-гийн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 25 жилийн ололт амжилт, туршлага, хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө оруулсан хувь нэмрийг дүгнэж (1) Баримтат видео бүтээл гаргах (2) Байгууллагын танилцуулга видео хийх

Хугацаа:  2019 оны 03 сарын 25 - 2019 оны 05 сарын 27

Зорилго: Хүүхдийг Ивээх Сан үүсэн байгуулагдсаны 100 жил, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 25 жилийн ой 2019 онд тохиож байна. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд (1994-2019) Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийсэн үйлс, хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилт, оруулсан хувь нэмрийг эргэн дүгнэж тайлагнах, олон нийтэд байгууллагыг таниулан сурталчлах зорилгоор баримтат видео бүтээл болон видео танилцуулгыг хийх гэж байна.

Зорилтот бүлэг: Олон нийт, хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хөгжлийн асуудлаар ажилладаг бүх салбарынхан: эрүүл мэнд, боловсрол, хамгаалал, хэвлэл мэдээлэл болон бусад талууд

Киноны хэмжээ: Баримтат видео бүтээл (15 минут), Танилцуулга видео (5 минут)

Хийц:
-    Видео зураг авалт, график хосолсон шинэлэг шийдэлтэй, сонирхолтой байх
-    Хадмал текст (англи, монголоор), дохионы хэл агуулсан байх

Гүйцэтгэх ажлын ерөнхий төлөвлөгөө:

•    ХИС-ийн түүх, үйл ажиллагаа, хөтөлбөрүүдийг судалж, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй ярилцан агуулгыг боловсруулах   /2019.03.25 - 04.05/
•    Баримтат видео, видео танилцуулгын зохиол, ажлын төлөвлөгөөг ХИС-д танилцуулах, батлуулах - 2019.04.10
•    Эхний төслийг танилцуулах   /2019.04.29/
•    Саналын дагуу засвар оруулж илгээх /2019.05.13/
•    Эцсийн бүтээгдэхүүнийг 2019 оны 5-р сарын 27-ны дотор захиалагчид дараах байдлаар хүлээлгэн өгнө:
-    15 минут баримтат кино, Full HD форматтай DVD хэлбэрээр 1 хувь
-    5 минут видео танилцуулга, Full HD форматтай DVD хэлбэрээр 1 хувь
•    Баримтат видео болон видео танилцуулга Монгол хэл дээр эцэслэн гарсны дараа Англи хэл болон дохионы хэл рүү орчуулах бөгөөд орчуулгын ажлыг ХИС хариуцна.

Гүйцэтгэгчид тавих шаардлага:

-    Баримтат видео, реклам сурталчилгааны чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
-    Телевизийн нэвтрүүлэг, баримтат кино бүтээх, зураг авалт, найруулгыг өндөр түвшинд хийх мэргэжлийн боловсон хүчин, бие даасан студитэй байх
-    Телевизийн нэвтрүүлэг, баримтат кино бүтээх сүүлийн үеийн үзүүлэлт бүхий мэргэжлийн тоног төхөөрөмжтэй байх
-    Бүтээлүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, агуулга санааг урьдчилсан байдлаар боловсруулсан байх

Саналыг 2019 оны 3 сарын 20-ны 17 цаг хүртэл mongolia.secretary@savethechildren.org хаягаар авна.
Ажлын талаар лавлах утас 329365-13 А.Дэлгэрмаатай холбогдоно.


Бүрдүүлэх материал:
•    Ажлыг хийж гүйцэтгэх сонирхлыг илэрхийлсэн захидал
•    Хувь хүн бол анкет, байгууллага бол багийн ахлагч болон энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэх гишүүдийн анкет, адил төстэй ажлын туршлагыг харуулсан мэдээллийг агуулна
•    Өмнө хийж байсан ажлууд болох баримтат кино реклам, видео зэргийг веб холбоосоор
•    Энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэх зохиолын ерөнхий хүрээ, шинэлэг шийдлүүд 
•    Үнийн санал, төсвийн задаргаа

2.  Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 25 жилийн ололт амжилт, туршлага, хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө оруулсан хувь нэмрийг дүгнэж ном бүтээл гаргах хувь хүн эсвэл албан байгууллагыг сонгон шалгаруулж байна.

МОНГОЛ ДАХЬ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН 25 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН
НОМ ГАРГАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Гүйцэтгэх ажил: Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 25 жилийн ололт амжилт, туршлага, хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө оруулсан хувь нэмрийг дүгнэж ном бүтээл гаргах: үүнд (1) 20 жилийн ойг тохиолдуулж бүтээсэн номын агуулгыг хялбаршуулж, дахин сайжруулах (2) сүүлийн 5 жил буюу 2014-2018 онд гаргасан ололт амжилтын агуулгыг боловсруулах   

Хугацаа:  2019 оны 3 -р сарын 1 - 2019 оны 6 -р сарын 14

Зорилго:  Хүүхдийг Ивээх Сан үүсэн байгуулагдсаны 100 жил, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 25 жилийн ой 2019 онд тохиож байна. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд (1994-2019) Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийсэн үйлс, хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилт, оруулсан хувь нэмрийг эргэн дүгнэж, тоймлон тайлагнах зорилгоор энэхүү номыг бүтээх гэж байна. Ингэхдээ 2014 онд эрхлэн гаргасан 20 жилийн номын агуулга дээр тулгуурлах бөгөөд гагцхүү сүүлийн 5 жилийн  ололт амжилтын агуулгыг шинээр боловсруулах юм.

Зорилтот бүлэг: Хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хөгжлийн асуудлаар ажилладаг бүх салбарынхан: эрүүл мэнд, боловсрол, хамгаалал, хэвлэл мэдээлэл болон бусад талууд

Хийгдэх үйл ажиллагаа:

 • 20 жилийн номын агуулгыг хялбаршуулан дахин сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд түүхэн цаг хугацаа болон баримтуудыг дахин нягтлах
 • Хүүхэд хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр гэх мэт хүүхдийн эрхийн бүх салбарт гарсан томоохон тайлан, судалгаа, ХИС-ын стратеги, бодлоготой танилцаж, ХИС-ын ажилтнууд болон салбарын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж ярилцан сүүлийн 5 жилийн ололт амжилтын агуулгыг боловсруулах
 • Номын агуулга Монгол хэл дээр эцэслэн гарсан үед Англи хэл рүү орчуулах бөгөөд ХИС-гийн холбогдох ажилтнуудаас санал шүүмж авсны дараа дахин засвар оруулан эцэслэх (орчуулгын ажлыг ХИС хариуцна)
 • Ном бүхэлдээ уншихад хялбар байх бөгөөд нуршсан хүүрнэх өгүүлбэрээс аль болох татгалзаж, хүснэгт, график зэргийг ашиглахаас гадна тодорхой жишээ, кейсүүд оруулж болно

Дээрх гүйцэтгэх ажилд тавигдах шаардлага

 • Хэрэв хувь хүн бол хүүхдийн эрх, хамгаалал, боловсрол, нийгмийн ажлын чиглэлээр мэргэшсэн, эдгээр салбарт дор хаяж 5 жил ажилласан байх, хэрэв байгууллага бол багийн ахлагч нь эдгээр шаардлагыг хангасан байх
 • Ном бүтээл туурвисан туршлагатай байх
  •    Англи хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн байх
  •    Компьютер, интернет ашиглах бүрэн чадвартай
  •    Дүн шинжилгээ хийх өндөр чадвартай
  •    Харилцааны өндөр чадвартай
  •    Бичиг, найруулгын өндөр чадвартай

Гүйцэтгэх ажлын ерөнхий төлөвлөгөө:
•    20 жилийн ном, холбогдох тайлан, судалгаа, ХИС-ын стратеги, бодлоготой танилцах – 2019.03.01- 03.07
•    ХИС-гийн ажилтнууд болон салбарын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж ярилцах - 2019.03.11 - 03.18
•    Номын ерөнхий агуулгыг ХИС-д танилцуулах, батлуулах - 2019.03.25
•    Эхний төслийг танилцуулах -   2019.04.25
•    Саналын дагуу засвар оруулж илгээх – 2019.05.13
•    Орчуулгын дараа болон эцсийн санал шүүмжийг хүлээх хугацаа – 2019.06.20
•    Саналын дагуу засвар оруулж хүлээлгэн өгөх – 2019.07.01

Саналыг 2019 оны 2 сарын 25-ны 12 цаг хүртэл Mongolia.secretary@savethechildren.org хаягаар авна.
Ажлын талаар лавлах утас 329365-13 М.Хулантай холбогдоно.


Бүрдүүлэх материал

•    Ажлыг хийж гүйцэтгэх сонирхлыг илэрхийлсэн захидал
•    Хувь хүн бол анкет, байгууллага бол багийн ахлагч болон энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэх гишүүдийн анкет, адил төстэй ажлын туршлагыг харуулсан мэдээллийг агуулна
•    Боловсруулж байсан ном бүтээлийн жагсаалт
•    Үнийн санал, төсвийн задаргаа